اساتید فعال در زمینه هوش مصنوعی

پردازش تصویر و بینائی ماشین

رضا صفابخش دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمد رحمتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
کریم فائز دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
احسان اله کبیر دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمد حسن قاسمیان دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نصراله مقدم چرکری دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
رضا آقائی زاده ظروفی دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید سلطانیان زاده دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید ابریشمی مقدم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شهره کسائی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
منصور جمزاد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
فرح ترکمنی آذر دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمود فتحی دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

پردازش صوت و گفتار

محمدمهدی همایونپور دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
سیدمحمد احدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
حمید شیخ زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
ابوالقاسم صیادیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
سیدعلی سیدصالحی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پزشکی
فرشاد الماس گنج دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پزشکی
بابک ناصرشریف دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حسین ثامتی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمدحسن ساوجی دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
احمد اکبری دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر


شبکه های عصبی

رضا صفابخش دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمدباقر منهاج دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
سیدعلی سیدصالحی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پزشکی
محمد تشنه لب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


پردازش، تحلیل و شناسایی الگو

محمد رحمتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
احسان اله کبیر دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بابک اعرابی دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید ابریشمی مقدم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهدیه سلیمانی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
حمیدرضا ربیعی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
مرتضی آنالویی دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
هادی صادقی یزدی دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی کامپیوتر


هوش محاسباتی، رایانش نرم

مریم ذکری دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
عبدالرضا میرزائی دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمدرضا میبدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
احمد نیک آبادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
علی احمدی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید بیگی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر


سیستم های فازی

فرید شیخ الاسلام دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمدمهدی عبادزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمدباقر منهاج دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
وحید جوهری مجد دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بابک اعرابی دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سعید باقری شورکی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی برق
اقبال منصوری دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
منصور ذوالقدری دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمد رضا اکبر زاده دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی برق


پردازش تکاملی، محاسبات زیستی

محمدمهدی عبادزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
احمد نیک آبادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
امین نیک انجام دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید بیگی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
عادل رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمد رضا اکبر زاده دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی برق
رضا منصفی دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی کامپیوتر


یادگیری ماشین

سعید شیری دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
شهرام خدیوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
احمد نیک آبادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
مریم میریان دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید بیگی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
مهدیه سلیمانی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر


پردازش زبان طبیعی، ترجمه ماشینی

شهرام خدیوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
هشام فیلی دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
چیترا دادخواه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
غلامرضا قاسم ثانی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
مهرنوش شمس فرد دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


رباتیک

سعید شیری دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
سجاد ازگلی دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مجید نیلی احمدآبادی دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمیدرضا تقی راد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
منصور جمزاد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
سعید باقری شورکی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
پیمان کبیری دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمد رضا اکبر زاده دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی برق


هوش مصنوعی توزیع شده

مجید نیلی احمدآبادی دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
غلامرضا قاسم ثانی دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر


سیستم های چندعاملی

وحید جوهری مجد دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فتانه تقی یاره دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
امین نیک انجام دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
اسلام ناظمی دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


سیستم های خبره، مهندسی دانش، هوش مصنوعی

محمدعلی منتظری دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محسن صدیقی دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
چیترا دادخواه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شهرام جعفری دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


داده کاوی 

بهروز مینائی دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر