سیستم هوش مصنوعی که شعر می گوید

سیستم هوش مصنوعی که شعر می گوید

به تازگی یک سیستم هوش مصنوعی به طور عمومی عرضه شده که می تواند با توجه به یک تکه متن، اطلاعات را استخراج و یک متن یا حتی شعر بسازد.