استفاده از هوش مصنوعی در مدل‌سازی فرایند بارش – رواناب

استفاده از هوش مصنوعی در مدل‌سازی فرایند بارش – رواناب

ایسنا/اصفهان در پژوهشی بر اساس استفاده از هوش مصنوعی در مدل سازی فرایند بارش-رواناب، نشان داده شد که این نوع شبیه سازی یکی از روش های تخمین روانـاب و ابزاری مناسب بـرای مطالعـه فراینـدهای هیـدرولوژیک و ارزیابی منابع آب است. پیش‌بینی رواناب یک موضوع تحقیقی فعال و اجتناب ناپـذیر در زمینه هیدرولوژی آب‌های سطحی بوده و