بلندگوهای هوشمند مراقب سلامت افراد می شوند

بلندگوهای هوشمند مراقب سلامت افراد می شوند

طبق گزارشی جدید در آینده دستگاه هایی مانند بلندگوهای هوشمند به ابزارهای سلامتی تبدیل می شوند. آنها علاوه بر دقیق تر شدن تشخیص پزشکی با رصد رفتار فرد از بستری شدن او جلوگیری می کنند.

دیدگاه