ربات ها بازی با خمیر را می آموزند

ربات ها بازی با خمیر را می آموزند

انسان ها تنها موجوداتی نیستند که از بازی با خمیر لذت می برند. محققان دانشگاه MIT CASAIL سیستمی به نام «ربوکرفت»(RoboCraft) ابداع کرده اند که به ربات ها چگونگی کار با خمیر بازی را می آموزد.

ربات ها بازی با خمیر را می آموزند

ربات ها بازی با خمیر را می آموزند

انسان ها تنها موجوداتی نیستند که از بازی با خمیر لذت می برند. محققان دانشگاه MIT CASAIL سیستمی به نام «ربوکرفت»(RoboCraft) ابداع کرده اند که به ربات ها چگونگی کار با خمیر بازی را می آموزد.