تشخیص تقلبات زعفران با استفاده از هوش مصنوعی

تشخیص تقلبات زعفران با استفاده از هوش مصنوعی

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با توجه به اهمیت استراتژیک محصول زعفران از اجرای طرح پژوهشی در خصوص اصالت سنجی زعفران با هوش مصنوعی و ایجاد ارزش افزوده از ضایعات بُنه زعفران خبر داد.

دیدگاه